Bardzo często w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, stanowiących podstawową dokumentację prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w najczęściej stosowanym trybie, a mianowicie przetargu nieograniczonym, pojawia się warunek obowiązkowego posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej w postaci polisy ubezpieczeniowej, czyli umowy pomiędzy przedsiębiorcą a wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się działalnością ubezpieczeniową, a mianowicie towarzystwem ubezpieczeniowym.

Warunek ten uzasadniony jest wymogami prawa, a mianowicie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawcy, którzy umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności nie przedstawia, zostaną z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, wykluczeni. Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.